Прашалник за истражување на родовата еднаквост

Pyetësori për hulumtime mbi barazinë gjinore


Почитувани,

Иницијативата Стела во соработка со Институт за истражување ИМПАКТ, а во рамки на проектот "СТЕЛА – Потикнување на аспирациите на девојките и жените" поддржан од Американската амбасада во Скопје, спроведува истражување за општествените и структурните препреки со кои се соочуваат жените и девојките во Република Македонија.Со цел собирање на соодветни податоци преку кои би изработиле истражување и би добиле јасна слика за родовата еднаквост во државата, тимот на Стела изработи краток прашалник кој е отворен за сите. Податоците се единствено потребни заради изработка на истражување. Пополнувањето на прашалникот не би требало да ви одземе повеќе од 15 минути.

Ве замолуваме да го пополните прашалникот со што ќе ни помогнете во анализирање на моменталната состојбата на полето на родова еднаквост и формулирање на остварливи и издржани препораки за негово подобрување.

Тимот на Стела Ви благодари за издвоеното време.
Të nderuar,

Iniciativa Stella në bashkëpunim me Institutin për hulumtim IMPACT dhe në korniza të projektit "Stella - Nxitja e aspiratave të vajzave dhe grave" e mbështetur nga Ambasada Amerikane në Shkup, zbaton hulumtim mbi barrierat sociale dhe strukturore me të cilat përballen gratë dhe vajzat në Republikën e Maqedonisë. Me qëllim që të mblidhen të dhëna të përshtatshme përmes të cilave do të bëhet hulumtim që të fitohet një pasqyrë e saktë e barazisë gjinore në shtetin e tonë, ekipi i Stellës ka përgaditur një pyetësor i cili është i hapur për të gjithë. Përgjigjet e pyetësorit janë anonime. Të dhënat janë të nevojshme vetëm për përpunimin e hulumtimit. Plotësimi i pyetësorit nuk do të ju marrë më shumë se 15 minuta.

Ne ju lutemi që të plotësoni pyetësorin duke na ndihmuar që të analizojmë situatën aktuale në fushën e barazisë gjinore dhe formulimin e rekomandimeve të realizueshme për përmirësimin e tij.